Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW NA STRONIE www.panta-rhei.com.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.panta-rhei.com.pl jest Tatiana Zgaińska-Filipowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Panta Rhei Tatiana Zgaińska-Filipowska, pod adresem: Siedlec 25, 62-025 Kostrzyn; NIP 7791502746, REGON: 639546603, zwana dalej Usługodawcą.

2. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Strona „internetowa” – strona pod adresem elektronicznym www.panta-rhei.com.pl służąca sprzedawaniu Towarów znajdujących się w Ofercie.

„Klient” – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała zakupu na stronie internetowej lub przez eMail.

„Przedsiębiorca” – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą.

„Konsument” – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

„Regulamin” – niniejszy regulamin sklepu internetowego Usługodawcy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.panta-rhei.com.pl.

„Towar” – towary znajdujące się w Ofercie sklepu internetowego Usługodawcy.

„Cena Produktu” – cena jednostkowa Towaru zawarta w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT.

„Cena Całkowita” – Cena Produktu wraz z kosztami transportu. Wysokość kosztów transportu uzależniona jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Towarów zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej.

„Oferta” – Towary umieszczone na stronie elektronicznej www.panta-rhei.com.pl i oznaczone jako dostępne.

„Dni robocze” – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest internetowa sprzedaż Towarów oferowanych przez stronę internetową www.panta-rhei.com.pl.

4. Sprzedaż jest dokonywana za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie zwanym dalej Klientem, a sprzedającym zwanym danej Usługodawcą.
II. Składanie i realizacja zamówienia

1. Klientem sklepu internetowego może być wyłącznie osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

2. Klient ma możliwość dokonywania zakupów w sklepie internetowym w dwóch trybach:

a) za pośrednictwem strony internetowej www.panta-rhei.com.pl przy pomocy formularza zamówienia;
b) za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

3. Zakup odbywa się w ten sposób, że Klient wypełnia formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Usługodawcy. Warunkiem zakupu jest akceptacja Regulaminu.

4. Klient składający zamówienie za pomocą poczty elektronicznej e-mail przesyła e-mail z zamówieniem na adres info@panta-rhei.com.pl podając w ww. wiadomości następujące informacje: nazwa zamawianego Towaru; ilość zamawianego Towaru, dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko lub firma, adres, numer telefonu, wybrany sposób wysyłki towaru, w przypadku składania zamówienia przez Klienta niebędącego osobą fizyczną – osoba do kontaktu; oświadczenie o akceptacji Regulaminu. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT winien w zamówieniu wskazać numer NIP lub numer PESEL.

5. W interesie Klienta leży, aby podane przez niego dane w formularzu zamówienia lub w wiadomości e-mail były prawidłowe i pełne. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych przez Klienta. Klient jest obowiązany do bieżącego aktualizowania danych zawartych w formularzu rejestracyjnym lub w wiadomości e-mail. W razie wątpliwości za skuteczny uważa się kontakt i doręczenie na adres podany w formularzu rejestracyjnym lub w wiadomości e-mail.

6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia i rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się po otrzymaniu przez Usługodawcę niezbędnych danych do przygotowania zamówienia oraz po wpłynięciu środków pieniężnych tytułem ceny za cały zamówiony Towar na podany rachunek bankowy.

7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy lub podmiotu trzeciego działającego w imieniu Usługodawcy, informacji handlowych, w tym w szczególności informacji o promocjach i innych akcjach marketingowych organizowanych i prowadzonych przez Usługodawcę, poprzez zaznaczenie w toku procedury rejestracji okna dotyczącego wyrażenia zgody na otrzymywanie takich informacji oraz przetwarzania danych osobowych Klienta w tym celu. Klient może w każdym czasie odwołać zgodę, o której mowa powyżej wysyłając stosowną informację na adres e-mail: info@panta-rhei.com.pl
III. Modyfikacja składanych zamówień

1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu przekazania towaru do wysłania. Po przekazaniu towaru do wysłania Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach pkt X Regulaminu.

2. Modyfikacji zamówienia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: info@panta-rhei.com.pl

3. Dokonywane przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia.

4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie Towaru, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał daną rezygnację. Wpłacona przez Klienta kwota o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność.
IV. Formy płatności

1. Zapłaty za zamówiony towar należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony przez PKO BP. nr rachunku bankowego 96 1240 6595 1111 0010 6557 5234 W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko lub nazwę Klienta podany w wiadomości
e-mail. Zamówienie zostanie zrealizowanie po wpłynięciu środków pieniężnych tytułem ceny na podany rachunek bankowy.

2. Dla Klienta, który podał w toku rejestracji lub poprzez widomość elektroniczną e-mail numer NIP lub numer PESEL oraz zaznaczył, iż chce otrzymać fakturę VAT, Usługodawca wystawi fakturę VAT potwierdzającą wykonanie umowy sprzedaży.

3. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na otrzymywanie przez Klienta, o którym mowa w ust. 2 powyżej faktur VAT, faktur pro-forma oraz faktur korekt drogą elektroniczną. W związku z powyższym Klient przyjmuje do wiadomości, że faktury w formie papierowej nie będą przez Usługodawcę wystawiane i przesyłane.
V. Ceny

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena nie zawiera kosztu dostawy zamówionego towaru. Wysokość kosztów dostawy zależy od sposobu jej realizacji i jest ustalana zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej.

2. Jeżeli produkt opatrzony jest ceną 0 zł oznacza to, iż cena produktu nie została ustalona lub zaktualizowana. Taki produkt nie jest objęty ofertą sprzedaży.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oferowanych do sprzedaży, jak również prawo wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego. Zmiany informacji zawartych na stronie, w tym dotyczących zmiany cen oferowanych towarów i akcji promocyjnych, wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich na stronie internetowej Usługodawcy.
VI. Towary

1. Wszystkie oferowane przez Usługodawcę Towary są produktami pełnowartościowymi.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zorganizowania sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży dla ograniczonej liczby i ograniczonego rodzaju towarów. Realizacja sprzedaży promocyjnej i wyprzedaży będzie trwała do czasu wyczerpania towarów objętych promocją. O realizacji zamówienia będzie decydowała kolejność złożonych, a następnie opłaconych zamówień. W razie braku dokonania zapłaty za złożone zamówienie, zamówienie nie będzie realizowane, zaś towary które były objęte zamówieniem będą dostępne dla kolejnych Klientów.

3. Usługodawca prezentuje zdjęcia oferowanych towarów. Przedstawione fotografie są zdjęciami poglądowymi. Towary mogą różnić się od wykonanych fotografii, w szczególności w zakresie kolorystyki. Różnice nie mogą stanowić podstawy roszczeń Klienta.
VII. Czas realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia jest liczony od daty potwierdzenia przez sklep niezbędnych danych do przygotowania zamówienia oraz po wpłynięciu środków pieniężnych tytułem ceny za cały zamówiony Towar na podany rachunek bankowy.

2. Zamówienia są wysyłane przez Usługodawcę w terminie od 24 do 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel.
VIII. Transport

1. Usługodawca umożliwia dostawę Towarów za pośrednictwem operatorów świadczących usługi kurierskie i/lub pocztowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lista aktualnie dostępnych sposobów dostawy znajduje się na stronie internetowej.
2. Koszty transportu uzależnione są od wagi oraz gabarytów zamawianych Towarów i ustalane oraz podawane będę przez Usługodawcę na stronie internetowej. Obecnie wynoszą one dla 1 sztuki:

10 zł przy płatności na konto
21 zł przy przesyłce za pobraniem

IX. Reklamacje

1. Klienci mogą składać reklamacje w sprawach dotyczących sprzedawanych Towarów.

2. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane ze sprzedażą Towarów, w tym w szczególności wynikające z:

a) błędów lub pomyłek Klienta;
b) naruszenia warunków niniejszego Regulaminu;
c) nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, nieprawidłowej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania komputera Klienta;
d) problemów z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, potwierdzającego dokonanie transakcji spowodowanych przez czynniki niezależne od Usługodawcy.

3. W przypadku Klientów będących Konsumentami, prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje im w przypadku stwierdzenia niezgodności towarów stanowiących przedmiot Usługi z umową (złożonym zamówieniem) – na zasadach i w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (j.t. Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.). Usługodawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

4. Reklamację można wnieść:

a. w przypadku Klientów będących Konsumentami – w terminach i na zasadach określonych w treści ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (j.t. Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.) tj. przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem;
b. w przypadku Klientów nie będących Konsumentami – w terminie 2 dni licząc od dnia odbioru Towaru w zakresie reklamacji ilościowej oraz w terminie 14 dni licząc od dnia odbioru Towaru – w zakresie reklamacji jakościowej.

5. Reklamacje można wnosić w formie elektronicznej – wiadomością e-mail na adres: info@panta-rhei.com.pl lub w formie pisemnej, przesyłając ją listem poleconym na adres: Panta Rhei, Siedlec 25, 62-025 Kostrzyn

6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać przynajmniej następujące dane:

a) oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwę);
b) adres Klienta;
c) nazwa reklamowanego Towaru;
d) data złożenia zamówienia;
e) możliwie dokładny opis problemu będącego podstawą reklamacji.

Zaleca się dołączenie do składanej reklamacji zdjęć produktów podlegających reklamacji, celem przyspieszenia jej rozpoznania. W przypadku, gdy okaże się to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Klient obowiązany jest to przesłania na adres Usługodawcy wadliwego towaru. W przypadku uznania reklamacji za zasadną koszty odesłania wadliwych produktów ponosi Usługodawca.

7. Usługodawca rozpatrzy reklamację w najszybszym możliwym terminie – nie przekraczającym w każdym razie 14 dni od momentu jej otrzymania. O rezultacie Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listu wysłanego pocztą.

8. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Klientowi przysługuje:

a) w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami – Klient może żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w zdaniu poprzedzającym, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Usługodawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna;
b) w odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami – Klient może żądać wyłącznie wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Klientowi nie będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny.

9. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu wykonania Usługi ograniczona jest do wartości Ceny Całkowitej.
X. Odstąpienie od umowy

1. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, dostarczony towar, który był objęty przedmiotem zamówienia, należy przesłać na adres Panta Rhei, Siedlec 25, 62-025 Kostrzyn wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

3. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Klient ma obowiązek dostarczyć dowód zakupu wraz z informacją o numerze rachunku bankowego na jaki ma nastąpić zwrot ceny zakupy towaru. Usługodawca przewiduje możliwość realizowania zamówienia zamiennego, wedle wyboru Klienta i według procedury dotyczącej składania zamówień.

4. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jest, aby towar spełniał następujące warunki:

a) nie był używany;
b) nie został w żaden sposób zniszczony;
c) jest kompletny;
d) nadaje się do dalszej odsprzedaży;

5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot ceny nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia zwrotnego towaru do Usługodawcy, przelewem na rachunek bankowy podany wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy lub przekazem na podany przez Klienta adres.

6. Koszt nadesłania zwrotnego towaru do Usługodawcy ponosi Klient.
XI. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Wszystkie dane osobowe pozyskane przez Usługodawcę podlegają ochronie i są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). Każdorazowo, korzystając z usługi, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Klient może także wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych – na zasadach określonych postanowieniami pkt. II ust. 7 Regulaminu.

2. Usługodawca przetwarza dane wyłącznie tych Klientów, którzy wyrazili na to zgodę. Mają oni prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia z bazy danych. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo danych osobowych przy ich przetwarzaniu. Usługodawca nie udostępnia zebranych danych osobowych innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa lub na żądanie uprawnionych organów.
XII. Polityka Prywatności.

1. Klient korzystając z usług oferowanych przez stronę internetową wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych: adres IP, wywoływany adres internetowy (URL), adres internetowy, z którego Klient korzysta oraz inne informacje transmitowane protokołem http.

2. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki której Klienci nie muszą na każdej stronie wpisywać swoich danych rejestracyjnych (jak np. loginu i hasła). Służą one do tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klientów oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczeniach przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klientów, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych lub wirusów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klientów, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie przez Klienta usunięte. Usunięcie plików cookies, jak również zmiana ustawień ich dotyczących możliwa jest poprzez modyfikację odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej wykorzystywanej przez Klienta.

3. Wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

a) pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
b) pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
c) pliki cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
d) pliki cookies umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Klient akceptując Regulamin i Politykę Prywatności wyraża zgodę na przechowywanie na jego komputerze plików cookies.

5. Usługodawca zobowiązuje się do utrzymywania na stronie internetowej komunikatu informującego bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały Klienta o wykorzystywaniu przez stronę internetową plików cookies oraz zawierającego hiperłącze (odnośnik, link) do treści Regulaminu wraz z Polityką Prywatności. Jednocześnie komunikat, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, na takich samych zasadach, jak określono w zdaniu poprzedzającym, informuje Klienta o wyrażeniu zgody oznaczonej w ust. 4 powyżej.
XIII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej. Regulamin udostępniony jest przy tym w takiej formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalanie, przechowywanie, odtwarzanie i wykonywanie wydruków. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług za pośrednictwem strony internetowej.

2. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania na stronie internetowej www.panta-rhei.com.pl

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie z zachowaniem warunków i okresu wypowiedzenia, o których mowa poniżej.

4. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć między innymi rozszerzenia funkcjonalności strony internetowej, dostępnych dla Klientów funkcji strony internetowej, jak również innych postanowień Regulaminu.

5. Usługodawca wprowadzając zmiany w Regulaminie, poinformuje o niej Klientów poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie internetowej.

6. Zmieniony Regulamin lub zmiany do Regulaminu będą obowiązywać po ich opublikowaniu, w terminie wskazanym przez Usługodawcę w zmienionym Regulaminie, nie krótszym niż 14 dni.

7. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i są wiążące.

9. Prawa autorskie do Regulaminu i jego treści przysługują wyłącznie Usługodawcy. Kopiowanie, pobieranie i udostępnianie Regulaminu podmiotom trzecim w całości lub we fragmentach poza stroną internetową, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

10. Strony oświadczają, iż będą dążyły do rozstrzygnięcia drogą polubowną wszelkich sporów wynikających z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101).

11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego i właściwych ustaw.